Husorden

 • §1. Kollegianerne har i fællesskab ansvaret for opretholdelse af ro og orden på kollegiet. Enhver kollegianer skal overholde de udstedte husordensparagraffer og tillige sørge for at gæster overholder husordenen, da kollegianeren hæfter for disses adfærd på kollegiet.
 • §2.
  • Stk. 1. Kollegianerne skal frivilligt og uopfordret underkaste sig de indskrænkninger i den fri livsudfoldelse, som hensynet til det fælles samliv på kollegiet nødvendiggør. Navnligt skal de læsende kammeraters krav på læse- og nattero stedse respekteres, især når private sammenkomster arrangeres. Det er ikke tilladt at afholde musikøvelser på værelset, hvis det er til gene for de omkringboende.
  • Stk. 2. Det er ikke tilladt at larme under de af Beboerrådet fastsatte stilleperioder.Dette gælder både larm på fællesarealer og larm på værelserne. Larm inkluderer; støjende adfærd og musik fra musikanlæg.
  • Stk. 3. Søndag til torsdag skal der være nattero fra klokken 23:00 til klokken 7:00 den følgende dag. Saxen er undtaget af denne regel hver torsdag, da de ansatte cafébestyrere står til ansvar for at holde støjen på et acceptabelt niveau.
  • Stk. 3.1. Nattero betyder at ingen medkollegianere bliver generet af støj, hvis man får en klage skal støjen straks ophøre.
  • Stk. 4. Chikanerende adfærd er ikke tilladt.
  • Stk. 5. Vold og trusler om vold betragtes som en særlig grov overtrædelse af husordenen.
 • §3. Det påhviler enhver kollegianer at medvirke til at holde orden i alle lokaler, der tjener til fælles afbenyttelse. Løsøre (f.eks. måtter, møbler, ølkasser, cykler, tørrestativer og fodtøj) må ikke forefindes på gange og reposer, ligesom brandtrapper skal holdes frie.Kollegianere er forpligtigede til at følge inspektørenes henstillinger mht. inventar og fælles faciliteter. Biler, motorcykler, cykler og knallerter må kun parkeres/henstilles på de dertil indrettede pladser.
 • §4. Der må ikke anbringes søm, skruer, tegnestifter eller lignende i vægge eller dørkarme. Til opsætning af billeder eller plakater må ikke anvendes lim eller klæbestrimmel (tape), dog må der benyttes magic-tape (englehud) eller drafting-tape (elefanthud).
  • Der må ikke forefindes skydevåben og hårde hvidevarer på værelser.
  • Der må ikke benyttes hardball våben på kollegiets område.
  • Antenner må kun opsættes med Inspektørenes tilladelse.
  • Det er enhver kollegianers pligt at sørge for, at plæner og beplantning ikke lider overlast.
 • §5. Kollegianerne er pligtige til at erstatte enhver skade, de måtte forvolde på kollegiets inventar og ejendele, med den værdi den ødelagte genstand repræsenterede. Kan den, der har forvoldt skade, ikke findes, gælder følgende:
  • Stk. 1. Fra det øjeblik kollegianeren har modtaget sin nøgle, og indtil nøglen igen afleve- res, er kollegianeren eneansvarlig for sit værelse med indbo og skal derfor erstatte enhver skade, der ikke skyldes normalt slid eller ælde.
  • Stk. 2. Kollegianerne, der beboer en gang, hæfter solidarisk for det tilhørende køkken med inventar og skal derfor erstatte enhver skade, der ikke skyldes normalt slid eller ælde.
  • Stk. 3. Erstatning af andre skader afgøres af beboerrådet; der kan pålægge en eller flere ganges beboere erstatningspligten.
 • §6. I henhold til gældende lovgivning, skal kollegiets inspektøre drage omsorg for, at kollegiets brandmateriel m.v. stedse opfylder de herfor givne forskrifter. Inspektørenes anvisninger vedrørende dette materiel skal derfor nøje efterleves. Misbrug af brand- materiel m.v. må ikke finde sted.
 • §7. Fremleje må kun finde sted med godkendelse fra PKS.
 • §8. Husdyr må ikke forefindes på kollegiet.
 • §9. Vat, bind, tamponer, trusseindlæg, kondomer, vatpinde, engangsvaskeklude, hår og cigaretskodder må ikke henkastes i toilettet.
 • §10. Kollegiet påtager sig intet ansvar for kollegianernes ejendele.
 • §11. Tyveri eller misbrug af kollegiets materiel og midler, eller forsøg på dette, er brud på husordenen.
 • §12. Tilkaldelse af håndværkere eller lignende uden tilladelse fra Beboerråd eller inspektør står for kollegianerens egen regning.
 • §13. Al færdsel med motoriserede køretøjer på matriklen må kun finde sted med inspektørernes eller Beboerådets tilladelse.
  Ligeledes må motoriserede køretøjer kun være tændt på matriklen med inspektørernes eller Beboerrådet tilladelse.
 • §14. Al rygning er forbudt indendørs. Rygning inkluderer: cigaretter, cigarer, piber, vandpiber, e-cigaretter og lignende. Rygning er tilladt udendørs, såfremt det ikke er til gene for andre.